Regulamin

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep internetowy calemme.pl, działający pod adresem: https://calmme.pl/, prowadzony jest przez Patryka Krasnego z siedzibą w Błonie 05-870 przy ulicy Poznańskiej 18/39 prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

1.2.    Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym calmme.pl a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

1.3.    W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r.poz. 344, ze zm.).

1.4.    Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

1.5.    Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia

1.6.    Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu calmme.pl w hiperlink “Regulamin Sklepu’. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

1.7.    W sytuacji jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien skonsultować z lekarzem możliwość skorzystania z Produktów calmme.pl przed złożeniem zamówienia w calmme.pl.

1.8.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu calmme.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. DZ.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm… klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2.       DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: calmme.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Usługodawcą”.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, zwykle przez Formularz Zamówień.

3.       WYMAGANIA TECHNICZNE

             Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome10 lub nowszy, Internet Explorer 8 lub nowszy Opera 23 lub nowsza, Mozila Firefox 31 lub nowsza, a także Safari obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
– posiadanie numeru telefonu komórkowego,
– włączona obsługa plików cookies.

4.       PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1.    Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

4.2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: calmme.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3.    Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4.4.    Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

4.5.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

4.6.    Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 06:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.7.    Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4.8.    Kupujący, aby otrzymać fakture, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia przed dokonaniem płatności za zamówiony Towar. W sytuacji niespełnienia tego warunku jako dowód zakupu, Usługodawca przekaże Klientowi odpowiedni dokument.

4.9.    Na życzenie Kupującego wysyłany jest dowód zakupu, wyrażone poprzez odpowiednią informacje.  Dowód zakupu może być wysłany w formie elektronicznej i przesłany na adres e-mail wskazany przez Kupującego lub w formie papierowej dostarczony wraz z zamówionym towarem.

4.10.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

– E-mail -kontakt@calmme.pl

– Telefon – 737 329 654

4.11.    Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek oraz koszt dostawy.

4.12.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.13.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

5.       DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

5.1.    Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.3.    Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.4.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
– przesyłka paczkomatowa.
– przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.5.    Produkty dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.6.    Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.

5.7.    Przewidywany termin dostarczenia zamówienia do Klienta wynosi dwa dni robocze od zrealizowania płatności.

5.8.    Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy firm zewnętrznych.

5.9.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio na życzenie Klienta został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. 

6.       REALIZACJA PŁATNOŚCI

6.1.    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

– płatności elektroniczne i przelewem

– płatności Blik

6.2.  Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice; NIP: 6292410801, REGON:241048572, KRS: 0000323297

6.3.    Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7.       REKLAMACJA

7.1.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1145, ze zm.).

7.2.    Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

-towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

-towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

-towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

-towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

7.3.    Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

7.4.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.5.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

7.6.    W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniernywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru

7.7.    Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

7.8.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7.9.    Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

7.10.    Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

7.11.    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.12.    Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

– na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

– pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

7.13.    Reklamacja powinna zawierać:

– dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie  adres, e-mail i numer telefonu kontaktowego);

– wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

– numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

7.14.    Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na adres: 05-870 Błonie, ul. Poznańska18/39.

7.15.    Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.16.    Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta

7.17.    W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

7.18.    Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.19.    Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

8.       PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1.    Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

8.2.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 05-870 Błonie, ul. Poznańska18/39 lub adres mailowy kontakt@calmme.pl.

8.4.    Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.5.    Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: 05-870 Błonie, ul. Poznańska18/39.

8.6.    Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

8.7.    Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8.8.    Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8.9.    Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.      dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

h.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

8.10.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8.11.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Imię i nazwisko:

Adres oraz data dostawy/złożenia zamówienia:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej Patrykiem Krasnym zamieszkałym w Błoniu 05-870 przy ulicy Poznańskiej18/39 w zakresie towarów wymienionych poniżej.

Nazwa towaru:

Numer paragonu lub zamówienia:

Numer konta do zwrotu środków(jeśli inny niż podany przy składaniu zamówienia):

Podpis (wymagany tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej):

9.       POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

– Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduję się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpfaq595.

– Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpfaq596.

– Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

– Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

10.2.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

10.3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu calmme.pl.

10.4.    Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

10.5.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

10.6.    powszechnie obowiązującego prawa.

10.7.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.8.    W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

Shopping Cart